Art. 1. Algemene draagwijdte der voorwaarden

1.1. Alle verkopen, leveringen en werken door Peter Komrakov, Drabstraat 28, 2640 Mortsel, tenzij andersluidend schriftelijk is overeengekomen, uitgevoerd conform deze algemene voorwaarden en het contract. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen beide prevaleren de bepalingen van het contract op deze van de algemene voorwaarden.

1.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing, dus met integrale en expliciete uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

1.3. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.

1.4. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

1.5. Het feit dat KOMRAKOV de een of andere clausule welke in haar voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geĆÆnterpreteerd worden als een afstand van harentwege om er zich op te beroepen.

1.6. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

Art. 2. Offertes

2.1. Prijsoffertes en bestekken zijn vrijblijvend en worden door KOMRAKOV louter bij wijze van inlichting vertrekt en zijn niet bindend ten aanzien van KOMRAKOV. Indien de werken gestart worden, gaat u automatisch akkoord met de prijsofferte.

2.2.Prijsoffertes en bestekken zijn gebaseerd op de alsdan geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien genoemde waarden wijzigingen ondergaan, behoudt KOMRAKOV zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Indien na ondertekening van de offerte de prijzen van de leverancier van KOMRAKOV zouden verhogen, dan is de contractspartij akkoord dat KOMRAKOV deze aan haar doorrekent.

2.3.Door ondertekening van de offerte/ bestelbon door de klant wordt deze als bindend voor de klant beschouwd. Enkel wanneer Komrakov de bestelbon ondertekend, is deze voor haar verbindend. Wanneer een aangestelde een bestelling opneemt, zal deze pas bindend zijn voor KOMRAKOV na schriftelijke bevestiging door de persoon die bevoegd is om KOMRAKOV te verbinden.

2.4.Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoƶrdinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. In elk geval is behoudens andersluidend beding de kostprijs verbonden aan de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande de aanstelling van een veiligheidscoƶrdinator integraal en ten laste van de klant.

Art. 3. Leveringen en termijnen

3.1.De levering van goederen gebeurt bij Komrakov, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

3.2. De klant dient de goederen te controleren bij levering. Indien niet onmiddellijk wordt geprotesteerd, zijn de gegevens op de afleveringsbonnen en dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.

3.3.De planning en uitvoering der werken, bestellingen en leveringen geschieden eerst na betaling van het bedongen voorschot en nadat de klant zijn verplichtingen krachtens en uit het contract en deze algemene voorwaarden volledig is nagekomen.

3.4.leder opgegeven tijdstip van aanvang der werken alsmede iedere opgegeven termijn waarbinnen de prestaties dienen uitgevoerd is slechts benaderend en indicatief, aldus maken zij geen definitieve verbintenis uit in hoofde van KOMRAKOV. Vertraging geeft geen recht op betalingsverplichtingen op te schorten, vernietiging dan wel ontbinding van de overeenkomst, noch op enige schadevergoeding. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, besmettelijke ziekten, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enzā€¦ die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

3.5.Tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijke voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van KOMRAKOV.

3.6.De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan (langere wachttijd dan 15 minuten), zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van KOMRAKOV gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. Desgevallend dient de klant te zorgen voor het doortrekken van de nutsvoorzieningen naar de door KOMRAKOV daartoe aangeduide plaatsen. De klant zorgt voor het zorgvuldig stockeren van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden langer dan 15 minuten zullen worden aangerekend aan de klant aan een forfaitair tarief van 44 euro per per uur en 0,20 Euro per kilometer.

3.7.De klant dient voorafgaandelijk aan de aanvang der werken en uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na ondertekening van de overeenkomst bouwplannen of andere documenten, zoals in de overeenkomst bepaald, voor te leggen.

Art. 4. Opmeting en schets

4.1.In verband met de overgemaakte schets met opstelling van de zonnepanelen: deze opstelling is indicatief en kan na opmeting van het desbetreffende dakvlak nog gewijzigd worden. Wij werken via een schets programma dat zich baseert op luchtfotoā€™s. De realiteit kan afwijken van hoe we de panelen in offerte fase ingetekend hebben. Indien de opstelling gewijzigd wordt, of het vooropgestelde aantal panelen kan in realiteit niet gemonteerd worden, geeft dit geen recht op betalingsverplichtingen op te schorten dan wel een schadevergoeding of verbreking van onze overeenkomst. Indien er minder zonnepanelen geplaatst worden als op de overgemaakte schets zal het minder gebruikte materiaal in mindering gebracht worden op de factuur.

4.2.Elke verandering van het ontwerp dat reeds in uitvoering is alsmede elk geval van overmacht kan KOMRAKOV ontslaan van iedere verbintenis, zonder recht op enige schadevergoeding. Als overmacht worden alleszins en onder meer beschouwd (niet-limitatief):

algemene of gedeeltelijke staking bij KOMRAKOV dan wel bij een of meer leveranciers van machines, schaarste van transportmiddelen, ziekte machinisten, besmettelijke ziekten, branden, vorst, grote droogte, uitzonderlijke regenperiodes, natuurrampen, oorlog, enzovoort.

Art. 5. Beƫindiging

5.1.Indien de klant de bestelling of overeenkomst, zelfs gedeeltelijk, annuleert, vernietigt, ontbindt, of opzegt dan wel indien, om welke reden dan ook, geen volledige uitvoering der werken kan plaatsvinden, behoudt KOMRAKOV zich het recht voor, naast betaling der uitgevoerde werken, winstderving en kosten, forfaitair begroot op twintig (20) procent van de totale waarde der bestelde werken, tenzij de goederen verkocht worden buiten de zetel van Komrakov heeft de particuliere klant het recht om de koop te annuleren zonder kosten binnen de 7 werkdagen na het ondertekenen van de bestelbon. Het niet volledig uitvoeren van de werken zoals vermeld in de offerte van KOMRAKOV, leidt tot een volledig waarborgverlies der werken.

5.2.Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding.

5.3.Overminderd ons recht op schadevergoeding is KOMRAKOV gerechtigd, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de uitvoering ervan te vorderen, ofwel de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door de loutere verzending van een aangetekende brief, zonder dat de klant daardoor gerechtigd is op enige schadevergoeding, in volgende gevallen: * indien door toedoen van de klant of diens aangestelden de uitvoering van de overeenkomst met meer dan twee maanden geschorst wordt;

* in geval van niet-betaling op Ć©Ć©n enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de klant;

* in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, wco-regeling, kennelijk onvermogen, staking van activiteiten van de klant alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Art. 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van KOMRAKOV tot aan de integrale betaling van onze facturen en aankleven (bv. Kosten, intresten, schadevergoeding ā€¦). Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van KOMRAKOV slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de

eigendom of gedeelten hiervan niet aan KOMRAKOV zou toebehoren.

Het gebrek aan betaling op om het even welke vervaldatum kan de opeising van de koopwaar door KOMRAKOV met zich meebrengen en dit op kosten van de koper. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

6.2.Alle schuldvorderingen die de klant met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de goederen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn verwerkt of geĆÆncorporeerd, respectievelijk omgevormd, bezit, of in de toekomst zal verkrijgen, tegen gelijk welke derde (bv. Derde-klant, een derde die de goederen voormeld beschadigt of vernielt, een verzekeraarā€¦) gaan van rechtswege over op KOMRAKOV zolang diens schuldvordering met betrekking tot de prijs en haar aankleven niet integraal is voldaan. De klant is er daarbij toe gehouden om de overdracht van de schuldvordering in kwestie ter kennis te brengen aan de schuldenaar van deze schuldvordering alsook om van deze kennisgeving het bewijs voor te leggen aan KOMRAKOV. Ook KOMRAKOV kan de cessie der schuldvordering te kennis brengen aan de betrokken schuldenaar; de mogelijkheid daartoe in hoofde van KOMRAKOV doet evenwel geen afbreuk aan de kennisgevingsverplichtingen ter zake in hoofde van de klant.

6.3.Indien derden ten opzichte van de goederen onder eigendomsvoorbehoud aanspraken laten gelden, dan zal de klant hen terstond (binnen het uur) en schriftelijk per aangetekende brief met confirmatie van verzending wijzen op het eigendomsrecht van KOMRAKOV desbetreffend; terzelfdertijd zal de klant ook KOMRAKOV schriftelijk per aangetekende brief met confirmatie van verzending op de hoogte brengen van deze aanspraken. Schending van Ć©Ć©n van deze verplichtingen maakt de klant van rechtswege, zonder aanmaning, tot schuldenaar van KOMRAKOV van een schadevergoeding ter waarde van de koopwaar waarop de aanspraken betrekking hebben.

6.4.Ingeval de koper niet-betaalde koopwaar doorverkoop, behoudt de verkoper eveneens de mogelijkheid om de prijs van de doorverkoop van de koopwaar bij de koper op te eisen. Het eigendomsvoorbehoud wordt dan getransfereerd op de doorverkoopprijs.

6.5.De klant neemt bij een erkende verzekeringsmaatschappij een gegoede en behoorlijke verzekering tegen elke brand- en stormschade evenals diefstal ten nadele van KOMRAKOV.

Art. 7. Aansprakelijkheid voor schade

7.1.KOMRAKOV wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor indirecte schade en beperkt haar aansprakelijkheid, met uitsluiting van de decenale aansprakelijkheid, tot vijftien (15) procent van de totale waarde van de werken.

7.2.De klant vrijwaart KOMRAKOV voor alle eventuele aanspraken van

derden naar aanleiding van of verband houdende met de door KOMRAKOV voor de klant uitgevoerde werken of leveringen.

7.3. KOMRAKOV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het eventueel niet bekomen dan wel er wijzigingen of aanpassingen gebeuren van subsidies, premies, groene stroom certificaten, etcā€¦ die door overheidsinstanties worden verstrekt voor zonnepanelen en/of thuisbatterijen. KOMRAKOV kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit de eventuele weigering van toestemming van de netbeheerder om tot aansluiting op het net over te gaan.

7.4. KOMRAKOV is in geen geval aansprakelijk voor het al dan niet behalen van de verwachte rendementen. Het betreft hier immers schattingen.

Art. 8. Betaling

8.1.KOMRAKOV werkt met facturen bij plaatsing en/of levering en niet met voorschotfacturen.

8.2.De facturen van KOMRAKOV zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel 8 dagen na de factuurdatum. De factuur zal pas als betaald beschouwd worden vanaf het ogenblik dat de gelden op de bankrekening van KOMRAKOV geboekt zullen zijn.

8.3.ledere factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een conventionele verwijlintrest ten belope van tien (10) procent op jaarbasis, berekend op het totaal factuurbedrag. Ledere op haar vervaldag niet volledig betaalde factuur wordt bovendien verhoogd met een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding ten belope van tien (10) procent van het totaal factuurbedrag, dit met een minimum ten bedrage van ā‚¬ 111, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling.

8.4. De niet-betaling van de factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mede van alle alsdan nog niet vervallen facturen. Voor de nog niet vervallen facturen zal de vervaldag deze zijn van de eerste onbetaald gebleven factuur. Betalingen door de klant worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling de klant de verwijzing maakt naar een recentere factuur.

8.5. Elke betwisting betreffende de facturen dient om ontvankelijk te zijn, bij ter post aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel van KOMRAKOV, te geschieden binnen de acht (8) werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de factuur geacht zal worden te zijn aanvaard door de koper. Geen enkele klacht verleent de klant het recht of bevoegdheid om betaling van de factuur geheel of ten delen te schorsen of uit te stellen.

Art. 9. Klachten en wanprestaties

9.1.Komrakov zorgt voor de levering en inwerkstelling van de producten. Eventuele zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen onmiddellijk op de opleveringsnota te worden vermeld. Bij gebreke van enige bemerking op de opleveringsnota worden de goederen geacht in een nieuwe staat en in goede werking te zijn afgeleverd. Eventuele niet onmiddellijk zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt onmiddellijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken door de vermelding ervan op de opleveringsnota. De van toepassing zijnde fabrieksgarantie is deze die door de fabrikant wordt toegekend aan de producten met de

toepassingsvoorwaarden door de fabrikant vastgesteld.

9.2. Klachten betreffende de uitvoering van de Opdracht zijn niet ontvankelijk, indien de Klant niet de normale zorg die van hem worden verwacht na beƫindiging van de opdracht in acht heeft genomen.

9.3 De verplichting tot betaling door de Klant wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.

Art. 10. Toegang tot en stationeren op de werf

10.1.De klant verbindt er zich toe de toegangswegen tot de losplaatsen en de staan- en werkplaatsen aan te leggen en te onderhouden opdat het gebruik van het materiaal onder de beste rendementsvoorwaarden zou geschieden, in naleving van de voorschriften inzake het wegverkeer en de plaatselijke reglementen en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake arbeidsbescherming.

Art. 11 . Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Komrakov is beperkt tot hetgeen de wetgeving uitdrukkelijk voorziet. Komrakov is voor het overige niet verantwoordelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiend uit het gebrek van geleverde zaken. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de rechtstreekse schade met uitdrukkelijke uitsluiting van elke onrechtstreekse schade of aanspraken van derden. De klant is verantwoordelijk voor de draagkracht van het dakvlak waar de PVInstallatie op gemonteerd wordt. Voor plaatsing op een pannendak dient de klant te beschikken over voldoende reserve pannen, bij leiendak over voldoende reserve leien, bij tegelpannendak over voldoende tegelpannen. KOMRAKOV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele waterschade, eventuele elektriciteitsproblemen en bouwkundige schade.

11.2 Indien Komrakov een garantie geeft m.b.t. bij een derde betrokken goederen, systemen en werken, zal zijn garantieplicht in elk geval niet verder strekken dan de garantie die hij zelf van die derde verkregen heeft.

11.3 Komrakov zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van KOMRAKOV.

Art.12. Ontbinding

12.1. KOMRAKOV heeft het recht om de overeenkomst met de klant ten allen tijde, met onmiddellijk ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:

Ā° indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 8 dagen in acht wordt genomen door KOMRAKOV, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van Ć©Ć©n of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

Ā° bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;

Ā° bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de opdrachtgever;

Ā° indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;

Ā° indien KOMRAKOV gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens KOMRAKOV wel zal nakomen;

12.2.In geval van ontbinding is de klant KOMRAKOV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs (met een minimum van ā‚¬555), onverminderd het recht van KOMRAKOV om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van KOMRAKOV op de klant, uit welke hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

Art. 13. Netting

13.1.Partijen verklaren zich eveneens akkoord met het principe van netting (schuldvergelijking en compensatie) voorzien in de art. 14 en 15 van de Wet Financiƫle zekerheden onder hoofdstuk VIII en IX in het geval van een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop

Art. 14. Monitoring van systemen

14.1 Indien er met een monitoring portaal gewerkt wordt, dient de klant voor een werkend internetverbinding te zorgen op locatie waar de omvormer komt. KOMRAKOV kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er achteraf problemen zijn met het internet door aanpassingen, verandering van internetproviderā€¦

Art. 15. Opbrengstgarantie

15.1.De vermelde energieopbrengst in de offerte kan afwijken van het verwachte resultaat door variabele omstandigheden (bv. klimaat, bevuiling van de panelen, technische defecten, schaduw, oriĆ«ntatieā€¦) KOMRAKOV stelt met zorg de offerte samen op basis van de programmaā€™s van de fabrikant. KOMRAKOV kan onder geen enkel voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor afwijkende energieopbrengsten.

Art. 16. Fotomateriaal voor commerciƫle doeleinde

16.1.Fotoā€™s van uw installatie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog, facebook en andere sociale media kanalen, voor commerciĆ«le doeleinden. Wij kunnen niet voorkomen dat op deze fotoā€™s delen van uw eigendom zichtbaar zijn. Indien u dit niet wenst, gelieve dit bij ondertekening van de offerte te vermelden.

Art.17. Keuring PV installatie

17.1.De installatie wordt door ons ingesteld in de juiste landinstellingen. Wij controleren de installatie op de juiste werking. Vervolgens wordt de automaat van de PV-installatie afgezet. Deze mag pas in werking treden na controle van een officiƫle keuringsinstantie. Vanaf de installatie Conform verklaard is, wordt uw installatie volledig in werking gesteld. Het is niet toegelaten om de automaat zelf op te zetten tussen onze installatie en de keuring van de PV.

Art. 18. Waarborgen

18.1. Indien het vertrouwen van KOMRAKOV in de kredietwaardigheid van de klant geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, is de klant er toe gehouden de door KOMRAKOV gevraagde waarborg(en) te verschaffen.

18.2. Komt de klant niet tegemoet aan deze verplichting dan is de overeenkomst, zo KOMRAKOV zulks te kennen geeft, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden lastens de klant. De klant is er alsdan toe gehouden de hem geleverde goederen binnen de 3 werkdagen (op straffe van een vertragingsvergoeding van 555 EUR per dag) terug te bezorgen aan KOMRAKOV, kosten ten laste van de klant, alsook ertoe gehouden een schadevergoeding te betalen

aan KOMRAKOV ten bedrage van 30% van de waarde van het ontbonden contract. Onverminderd het recht van KOMRAKOV op hogere vergoeding zo grotere schade bewezen wordt.

18.3.De klant verleent KOMRAKOV een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent KOMRAKOV het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de opdrachtgever te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de opdrachtgever. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen Ć©n tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van KOMRAKOV voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant aan KOMRAKOV de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

Art. 19. Verwerking persoonsgegevens

19.1. KOMRAKOV verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciƫle informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken.

19.2.De persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van KOMRAKOV en haar personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

19.3.De klant bevestigt dat hij afdoende werd geĆÆnformeerd over de verwerking van de persoonsgegevens en over de rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. De klant bevestigt dat hij zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere contactpersonen op de hoogte heeft gebracht van deze verwerking en maakt zich sterk dat zij daarmee instemmen.

Art. 20. Bevoegdheid en toepasselijk recht

20.1. Deze algemene voorwaarden alsmede elke overeenkomst tussen KOMRAKOV en de klant worden beheerst door Belgisch recht.

20.2.Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen zijn in graad van eerste aanleg uitsluitend bevoegd, naar gelang het geval: het Vredegerecht van het gerechtelijk kanton Mortsel-Kontich,- of de Rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen aan dewelke partijen hierbij dan ook uitdrukkelijk de territoriale bevoegdheid opdragen.


GeĆÆnspireerd door de Algemene verkoopsvoorwaarden van SUN ECO.